Telefon :   0212 659 59 30

E-mail :   mutluyuva.mutluyasam@gmail.com

Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneğimiz MİLLİ İRADE PLATFORMU'nun üyesidir.

Kurumsal

Dernek Tüzüğü

MUTLU YUVA MUTLU YAŞAM DERNEK TÜZÜĞÜ

(20.12.2014 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiştir)

 1. DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE ADRESİ, AMACI, ÇALIŞMA KONULARI                

DERNEĞİN ADI

MADDE-1. Derneğin adı: Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği dir.

MADDE-2. Derneğin merkezi  BAĞCILAR –İSTANBUL" dur. Yönetim Kurulu kararı ile derneğin merkezi ve adresi değiştirilebilir.

İlgili mevzuat çerçevesinde, Genel Kurul kararı ile, federasyon gibi üst kuruluş kurabilir, üst kuruluşlara üye olabilir, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında kurulmuş kuruluşlara üye olabilir. 

DERNEĞİN AMACI

MADDE-3. Derneğin amacı; aile müessesesini bilimsel ve kültürel yönden geliştirerek, sağlamlaştırılması, aile fertleri ve aileler arası arasındaki yardımlaşmayı artırarak, aradaki bağların kuvvetlendirilmesi, bunun sonucu olarak toplumdaki dayanışmanın, yardımlaşmanın, hoşgörünün, barışın, sevginin ve saygının yayılmasını sağlamak. Ailelerin çocuk yetiştirme konularındaki eğitimlerine yardımcı olmak ve ailelerin korunmaya muhtaç ve yetim çocukların problemlerine eğilmelerini sağlamaktır.

Her yaş ve yönden korumaya muhtaç ıslahevi ve tutukevlerinde bulunan, risk altında, sokaklarda yaşayan, ya da sokaklarda çalışmak zorunda bırakılan, özürlü olan, istismara uğrayan, evini terketmiş, kanunla ihtilafa düşmüş, madde (tiner ,esrar, eroin, alkol vb.) bağımlısı olan çocukları, sokağa terk edilen ve buralarda yaşayan, her türlü yetim kalan çocukları  ve gençleri, ailelerine ve topluma kazandırmaktır.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI

MADDE-4. Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda çalışmalar yapar;

 1. Ailelerin, çocukları ile ilgili iletişiminde dikkat etmesi gereken, sevgi dili, hareket dili ve diğer konular ile aile içi iletişimde öfke, duygu, hoşgörü, empati, disiplin gibi konularda çalışmalar yapmak ve çocuklarının yetiştirilmesi hususunda ailelerin eğitimine yardımcı olmak.
 2. Ailenin muhafazası konularında, mevcut ve müstakbel anne ve babanın, eğitim ve öğretimi için gerekli kurs ve seminer düzenlemek, eğitim-öğretim müesseseleri açmak. Toplum ve Aile Dayanışma Merkezi, Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezi, Yaşlı Hizmet Merkezi kurmak ve işletmek.
 3. Aile ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak çalışmalar yapmasını sağlamak, aile fertlerine yönelik, aile içi beslenme ve mutfak kültürünün geliştirilmesi ile konutun ve çevrenin önemi ile ilgili eğitici ve öğretici faaliyetlerde bulunmak.
 4. Teknolojinin aile üzerindeki etkileri ile ilgili eğitici ve öğretici çalışmalarda bulunmak. Milli ve manevi değerlerin korunması (dini, örfi, ahlâki) amaçlı seminer, kurs ve her türlü koruyucu-geliştirici, eğitim-öğretim faaliyetler düzenlemek.
 5. Eşler arası çatışma ve boşanmanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin tespiti ve bunun giderilmesi için çalışmalar yapmak. Ayrıca, Kadın ve Erkek Konuk Evi, Kadın ve Çocuk Sığınma Evleri açmak ve işletmek.
 6. Ailedeki temel haklar, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesinin ve pratiğinin irdelenerek, bunların gelişimini sağlayacak çalışmalar yapmak.
 7. Aile ve çocukların sorunlarıyla ilgili ulusal ve uluslar arası düzeyde, aile ve çocuk vb. konulu sempozyumları  ve etkinlikleri düzenlemek ve bu gibi etkinliklere katılmak.
 8. Korunmaya   muhtaç,   yetim  ve   risk   altındaki   çocukları   topluma   kazandırmak için  Çocuk Köyü,    Çocuk   Evi,   Çocuk   ve  Gençlik  Merkezi,  Sevgi   Evi,   Özel Çocuk Yuvası, Ana  Okulu,   Yurt,   Pansiyon,   Bakım  Merkezi,   Gündüz   Bakımevi, Okul, Kurs,  Kişisel  Gelişim Merkezi,  Meslek   Edindirme   Eğitim   Merkezi,   Koruma    ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi, Rehberlik Merkezi ve  benzeri tesisleri  açmak ve işletmek,  Bu  müesseseleri   açan  ve  işleten  kişi  ve  kurumlara her  türlü yardım ve destek  almak ve destek vermek.
 9. Korunmaya muhtaç, yetimve risk altındaki çocuklar ve onların bakım ve eğitimleri konularında nitelikli eleman yetiştirmek için eğitim merkezleri açmak.
 10. Korunmaya muhtaç, yetim ve risk altındaki çocuklar için koruyucu aile bulunmasına yardımcı olmak.
 11. Ailelerin korunmaya muhtaç ve yetim çocukların problemlerine yardımcı olmalarına yönelik proje ve programlar yapmak ve uygulamak.
 12. Gönüllü kişi, aile ve tüzel kişilerle, çocuk evleri, sevgi evleri, çocuk yuvası ve yetiştirme yurtları arasında irtibatı sağlamak.
 13. Yetiştirme yurtlarından çıkan gençleri topluma kazandırmak ve uyum sağlamaları için rehberlik hizmetleri sunmak, istihdamlarına yardımcı olmak.
 14. Özürlü, felçli, çocuklara hizmet vermek ve rehabilitasyon merkezleri açmak.
 15. Aile ortamından kopmuş sokaklarda yaşayan, sorunlu , maddi manevi yardıma muhtaç olup kötü koşullarda çalıştırılan, istismara uğrayan, evini terketmiş, yetim kalmış,  kanunla ihtilafa düşmüş, madde (tiner ,esrar, eroin, alkol vb.) bağımlısı olan çocuk ve gençleri topluma ve ailelerine kazandırılmaları ile ilgili eğitim ve kültürel çalışmalar ve projeler yapmak ve uygulamak.
 16. Sokağa terk edilen ve buralarda yaşayan, yetim çocuk ve gençlerin, barınma, sağlık ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, bunlara iş ve meslek edinme konusunda imkânlar sağlamak ve eğitim müesseseleri açmak ve işletmek.
 17. Burada sayılan amaçlar çerçevesinde kamu, özel ve gönüllü kurum ve  kuruluşlarla işbirliği yapmak, insan gücü desteği sağlamak, ayni ve nakdi yardım sağlamak, yardım almak ve yardımda  bulunmak.
 18. Derneğin amacı doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışında faaliyet göstermek ve faaliyet gösteren vakıf, dernek gibi sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak.
 19. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimleri, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu ve benzeri hizmetleri yürüten kamu, özel ve gönüllü bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, projeler yapmak ve uygulamak.
 20. Korunmaya muhtaç ve risk altındaki çocuklar ve yetimler için kültürel, sportif faaliyetlerde bulunmak ve boş zamanların değerlendirilmesine yönelik sosyal faaliyet, spor takımları ve izcilik gibi çocuk ve gençlik kulüpleri kurmak, işletmek ve yönetmek.
 21. Derneğin amacı doğrultusunda her türlü yayın (sesli, görüntülü, yazılı, web sayfası vb)  çıkarıp, dağıtılmasını  sağlamak.
 22. 18 yaşını tamamlayarak yetiştirme yurtlarından ayrılan çocukların barınmalarına, iş ve meslek sahibi olmalarına, evlenmelerine ve ev kurmalarına yardımcı olacak faaliyetlerde bulunmak.
 23. Amacı doğrultusunda kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.
 24. Amacın    gerçekleştirilmesi   için   gerekli   olan   her   türlü   bilgi,  belge,  doküman   ve yayınlar  temin  etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları   doğrultusunda   gazete,   dergi,   kitap   gibi  yayınlar  ile  üyelerine  dağıtılmak üzere,  haber,  çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.
 25. Gerekli izinler alarak, “Yardım Toplama Kanununa” ve “tüzüğe” aykırı olmamak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, kurban derisi kabul etmek, süreli veya kalıcı, kermesler, ücretli veya ücretsiz yemekler, sergiler, müzayedeler, konserler ve spor organizasyonları düzenlemek,  mevzuat şartları içinde yurt içinden ve yurt dışına bağış almak, bağış  toplamak, bağışta bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından her türlü para, araç, gereç, eşya yardımı ve bağışı ile şartlı ve şartsız vasiyet kabul etmek,
 26. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla kermesler düzenlemek, kooperatifler, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak, yönetmek ve işletmek,
 27.  Dernek  faaliyetleri   için   ihtiyaç   duyulan   taşınır,  taşınmaz  mal satın almak, satmak,kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
 28.  Amacı   doğrultusunda  ve  amacını  gerçekleştirmek  için   Avrupa   Birliği   başta  olmak üzere resmi ve  gayri  resmi  kuruluşlara,  tek  yönlü  ve  ortak  projeler yapmak ve bu projeler uygulamak suretiyle destek temin etmek.
 29. Amacın  gerçekleştirilmesi  için gerek görülmesi  durumunda, vakıf  kurmak ve kurulacak vakfa kurucu olarak katılmak.

 

 1. ÜYELERİNİN    HAKLARI,   ÜYELİKTEN   ÇIKMA, ÜYELİKTEN   ÇIKARILMA KURUCU  ÜYELER

MADDE-5. Derneğin Kurucu Üyelerinin Adı ve Soyadı, Doğum Yeri, Uyruğu, Adresi ile İş ve Meslekleri aşağıda gösterilmiştir:

ÜYE OLMA HAKKI, ÜYE OLMA ŞARTLARI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

MADDE-6. Dernek üyeliği, asıl üyelik ve onursal üyelik olmak üzere iki çeşittir.

 Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi, müracaat etmek ve dernek yönetim kurulunca kabul edilmek şartı ile, derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç, yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğin onursal üyeleri, Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunan ve yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilen üyelerdir.    

Derneğin şubesi açıldığında, açılan ilçede ikâmet eden üyelerden isteyenlerin, dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları, şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelerce yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir. 

DERNEK ÜYELERİNİN HAKLARI

MADDE–7. Dernek üyelerinin hakları:

a-Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

b-Her üye istifa hakkına sahiptir.

c-Her üye  eşit haklara sahiptir.

d-Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye  oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

e-Tüzel kişinin üye olması halinde yönetim kurulu başkanı veya temsile görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA   

MADDE-8. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE-9.Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

4-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

5-Bir yıllık aidatının tamamını ödememiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 1. ÇAĞRI VE TOPLANTI USULLERİ

DERNEK  ORGANLARI

MADDE-10. Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3- Denetim kurulu,

Genel kurul kararı ile, “Yönetim Kurulunun Teşkili“ ile ilgili Madde 16’da yer alan “İhtisas Komisyonları“ndan başka, çeşitli ihtisas komisyonları kurulabilir. Bu komisyonlara başkan atama,  komisyonların  faaliyetlerini denetleme, komisyon başkan ve üyelerini görevden alma yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir.

GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TEŞKİLİ, TOPLANMA ZAMANI

MADDE-11. Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul yılda bir, Aralık ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, olağan ve/veya olağanüstü olarak, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

GENEL KURULUNUN ÇAĞRI USULÜ

MADDE-12.Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya  kayıtlı üyelere, yazılı davetiye veya elektronik posta ile mesaj göndermek suretiyle toplantıya çağrılır. Yukarıdaki çağrı usullerinden herhangi birine Yönetim Kurulunca karar verilir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri  bırakma  sebepleri  de  belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURULUNUNTOPLANTI USULÜ

MADDE-13. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı saatinde, yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile kâtip seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile kâtipler tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

MADDE-14. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

GENEL KURULUNUN TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLARI

MADDE-15. Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

MADDE-16. Yönetim kurulu, bir Başkan, biri mali işlerden, biri de idari işlerden sorumlu iki Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ile 7(yedi) üye olmak üzere, Genel Kurul tarafından 3 (üç) yıllığına seçilen 11 (on bir) asıl ve 5 (beş) yedek üyeden meydana gelir.

Yönetim kurulu seçimi müteakip asıl üyeleri arasında görev taksimi yapar. Yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilir, ancak görev taksimi ile Başkanlığa seçilen yönetim kurulu üyesi, üst üste en fazla 2 (iki) seçim dönemi bu göreve seçilebilir.

Mazeretsiz olarak, arka arkaya 3 (üç) Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayan üye yönetim kurulundan istifa etmiş sayılır. Toplantıya katılamayan üye, mazeretini toplantıdan önce genel sekretere bildirmek zorundadır.

Yönetim kurulu, asıl üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır, kararlar  toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya devamsızlık veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yerine, yedek üyeler arasından, yönetim kurulu asıl üyeleri tarafından seçim yapılarak doldurulur.

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

MADDE-17. Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek  üye olarak genel kurulca seçilir. Seçimi müteakip asıl üyeler kendi arasından bir başkan seçerler.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 1. GÖREV  VE YETKİLERİ

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE-18.  Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin İstanbul ve Türkiye içinde ve dışında temsilcilikler ve şubeler açmasına, federasyon gibi üst kuruluşlar kurmasına, federasyon ve konfederasyon gibi üst kuruluşlara katılmasına ve ayrılmasına, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunmasına, yurt dışında kurulmuş kuruluşlara üye olmasına karar vermek.

11-Derneğin şubelerinin ve temsilciliklerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ve temsilcilik ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

18-İhtisas komisyonlarının kurulmasına ve lağvedilmesine karar verilmesi.      

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE-19.  Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile her çeşit araç ve taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube ve temsilcilik açmaya, federasyon kurmaya ve federasyona üye olmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile  yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,                     13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,                           

14-Genel kurul tarafından teşkiline karar verilen ihtisas komisyonlarına başkan atamak veya başkan ve üyelerini görevden almak.

15-Gerekli gördüğünde, derneğe genel müdür, yönetici, koordinatör, müdür, sekreter, muhasebeci, müstahdem, aşçı, şöförgibi elemanları tayin etmek ve onların ücretlerini belirlemek.

16- Derneğin “İç Denetimi“ni yapar veya yaptırır.

17- Dernek genel kurulunun uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması kararından sonra, gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar.

DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE-20. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Denetim kurulu, “Dernek İç Denetim Raporu Örneği“ ve “Dernek İç Denetim Raporu Rehberi“nde belirtilen hususları yerine getirerek “İç Denetim Raporu“nu hazırlar veya hazırlanması için yönetim kurulunu uyarır.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

MADDE-21 Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 1. MALİ VE KAYITLA İLGİLİ KONULAR

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

MADDE-22. Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-   Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 100 (yüz) TL, aylık olarak ta 100 (yüz) TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Bir üyenin Genel Kurulda oy kullanabilmesi için yıllık aidatının tamamının ödenmiş olması şarttır.

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin % 5’i  yılda bir genel merkeze gönderilir,

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4-Dernek tarafından tertiplenen kermes, çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari, iktisadi, sanayi işletme ve kooperatifler faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8-Diğer gelirler.  

HESAP DÖNEMİ

MADDE-23. Dernekte hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.

GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ

MADDE-24. İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir.

Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

MADDE-25. Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

ALINDI BELGELERİ

MADDE-26. Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

YETKİ BELGESİ

MADDE-27. Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on eş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ

MADDE-28. Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ

MADDE-29. Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE-30. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESALARI

MADDE-31. Defter tutma esasları;

Dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. Ancak, yıllık brüt gelirleri 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

KAYIT USULÜ

MADDE-32. Bu Yönetmeliğe göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur. Defterler mürekkepli kalemle yazılır.

Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir.

Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir.

Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır. Defterlere geçirilen bir kayıt; kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez.

Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz.

Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.

Derneklere ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.

TUTULACAK DEFTERLER

MADDE-33. Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli “Vergi Usul Kanunu” ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri” esaslarına göre yapılır.

DEFTERLERİN TASDİKİ

MADDE-34. Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 1. BİLDİRİMLER

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ  

MADDE-35. Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstügenel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine eklenecek evraklar;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

VII BÖLÜM:  ŞUBELERLE İLGİLİ HÜKÜMLER

DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

MADDE-36. Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE-37. Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER

MADDE-38. Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek, denetim kurulu ise 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ

MADDE-39. Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Ekim ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna, en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

TEMSİLCİLİK AÇMA

MADDE-40. Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

MADDE-41. Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. Dernek tüzüklerinde yapılan değişiklikler, tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde, mülki idare amirliğine bildirir.

 

 1. DERNEĞİN  FESHİ, MAL VARLIĞININ  TASFİYE   ŞEKLİ VE

TASFİYE İŞLEMLERİ

DERNEĞİN  FESHİ  MAL VARLIĞININ  TASFİYE   ŞEKLİ

MADDE-42. Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

TASFİYE İŞLEMLERİ

MADDE-43. Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği ” ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE-44. Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

DERNEK GEKİRLERİNİN SARF ŞEKLİ

MADDE-45. Derneğin vergi muafiyeti (kamu yararı) başvurusu için gerekli olan maddeler:

1-    Derneğin yıl içindeki gelirlerin enaz 2/3’ ü derneğin amaçlarının tahakkukuna sarf edilir.

2-    Dernek gelirlerinden kanuni ve mecburi olan masfaflar çıktıktan sonra, mütebaki gelirlerin sarfı, yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve genel kurul tarafından onaylanan bütçe ile yapılır.

DERNEKTE İFA EDİLECEK HİZMETLERİN KARŞIĞI

MADDE-46. Dernekte ifa edilecek hizmetlerin karşılığı ile ilgili hükümler:

1-   Dernek genel, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yapacakları hizmetler prensip olarak fahridir. Bunların vazife icabı yapacakları seyahatlerin masrafları dernek tarafından deruhte edilir. Ayrıca genel, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin, üyelik dışındaki görevleri sırasında fiilen çalışmaları durumunda hizmetleri karşılığında bir ücret verilebilir. Bunun miktarını her yıl genel kurul tayin eder.Derneğin gayesine ulaşması için yapılan her işte yeteri kadar personel çalıştırılabilir. Bunların ücretlerini günün rayicine göre genel kurul tayin eder.

2-   Dernek genel, yönetim ve denetim kurulu üyelerinden kamu görevlisi bulunması halinde, bu kişilere “5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun“ hükümleri gereğince huzur hakkı ödenmeyecektir.

GEÇİCİ MADDE

MADDE-1. İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan mevcut yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Bu tüzük 46 (Kırkaltı)  madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.

 GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

GENEL KURUL KARARI: (17.12.2011 Tarihinde Yapılan Genel Kurul Toplantısı)

KARAR NO: 2011/32 – 2: 07-05-2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI”nda kurulmasına karar verilen ihtisas komisyonlarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

“Dernek tüzüğünün “GÖREV VE YETKİLER” bölümünde yer alan ve ”GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ” ni düzenleyen 18. Maddesinde yer alan “18-İhtisas komisyonlarının kurulmasına karar vermek“ hükmü gereğince,                                                                            

Yönetim kurulunca teklif edilen, 

(1) Ana Komisyon Komisyonu.

(2) Eğitim ve Yetiştirme İhtisas Komisyonu

(3) Kurumsal İlişkiler İhtisas Komisyonu

(4) Mali İşler İhtisas Komisyonu,

(5) Araştırma Geliştirme ve Yayın İhtisas Komisyonu

(6) Psikolojik Danışmanlık İhtisas Komisyonu,

(7) Sosyal ve Kültürel Faaliyetler İhtisas Komisyonu, 

(8) Sağlık İhtisas Komisyonu,

(9) Teftiş Murakabe İhtisas Komisyonu,

(10) Dış ve Halkla İlişkiler İhtisas Komisyonu

Komisyonlarının kurulmasına karar verildi.